Ordningsregler

Följande ordningsregler är till för din och våra andra gästers trevnad. Det är du som gäst som har ansvar för att du tar del av ordningsreglerna samt följer dem. Brott mot ordningsreglerna innebär att du kan avvisas från platsen. Vi hoppas att du får en trevlig vistelse på vår camping!

Ordningsregler på Ljuvadal camping

Fordon och fartbegränsning

Fordonstrafik sker i gånghastighet och endast mellan entrén och den egna campingtomten. Bilkörning under påverkan av alkohol är absolut förbjudet. Mellan kl 23.00-07.00 kör vi inte inne på området utan bilen parkeras då vid entrén.
Laddning av elbil är inte tillåtet.

Hänsyn

Respektera andras önskan och visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan klockan 22.00 och 08.00 ska det vara tyst på campingplatsen. Undantag kan göras för arrangemang på rotundan fredags- och lördagskvällar till klockan 01.00.
Högt ljud från radio, TV, stereo eller annat oväsen, särskilt nattetid, liksom åverkan eller skadegörelse föranleder till omedelbar avhysning och då sker ingen återbetalning för resterande tid på Ljuvadal.

Husvagn / husbil /tält

Bestämmelser för säkerhetsavstånd vid uppställning av husvagn, husbil och tält ska följas. Avståndet mellan två campingfordon eller mellan ett campingfordon och ett tält bör vara minst fyra meter. Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter. Stickprovskontroller kommer ske av campingens personal. Se även anvisning på informationstavlan vid entrén och på www.msb.se.

Endast en bil/fordon per campingplats.

Husvagnar/husbilar ska vara inregistrerade till användning som/till motordrivet fordon.

Egna fasta anordningar vid husvagn/husbil/tält, t.ex. trädäck och inhägnad är inte tillåtna utan campingvärdens godkännande.

Bil/husvagn/husbilstvätt är ej tillåten på campingområdet.

För allas säkerhet och trevnad ser vi att alla våra gäster har sina ekipage gasoltestade och godkända.

Servicehus

Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, duschar, disk och grillplatser) i samma skick som du själv önskar finna dem. Hundar får inte tas in i servicehusen. Det är heller inte tillåtet att röka eller dricka alkohol inne i byggnaderna.

Sopor

Sopor ska slängas i de kärl som finns uppställda vid det gula servicehuset. Matavfall läggs i särskilda papperspåsar, tomma påsar hämtar du i särskild behållare invid soptunnorna. Tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, färgat glas, ofärgat glas, metall, batterier och restavfall slängs i respektive behållare. Lägg gärna pantburkar i separat behållare. Campingen hanterar endast hushållsavfall. För övrigt avfall och farligt avfall hänvisas till avfallsanläggningen i Mörrum. Följ den lokala anvisningen för källsortering, den finns uppsatt vid sopkärlen. Gäster som inte klarar att följa dessa regler riskerar omedelbar uppsägning.

Grillning

På den egna campingtomten är grillning endast tillåten med el eller gasol. Grillning med kol får endast ske vid för grillning särskilt anlagda platser inom campingens område. Grillning med ved är förbjuden inom campingplatsen. Även engångsgrillar är förbjudna.

Du ansvarar för att hålla dig uppdaterad vad gäller brandskyddmyndighetens föreskrifter och följa restriktioner som gäller på grund av torka etc.

Hundar

Inom campingens gränser får din hund vara lös om den inte är aggressiv mot andra hundar/människor eller stör campinggäster. Tänk på att vissa människor är rädda för hund – visa respekt. Koppla hunden om någon ber dig. Ta upp efter hunden och släng hundbajspåsen i restavfallet. Hundbad sker till höger om bryggan vid badplatsen.

Lek

Bollspel är inte tillåtet vid tälten/husvagnar/husbilar eller byggnaderna.

Naturen

Respektera naturen – den förtjänar din omtanke och hänsyn. Släng inte skräp någonstans, det är strängt förbjudet och kan leda till påföljder.

Båt

Egen båt får inte sjösättas i Ugglebodasjön. Inte heller får motor monteras på båt hörande till Ljuvadal. Kanoter, kajaker, surfbrädor och liknande är tillåtna under förutsättning att de är väl rengjorda och har torkat sedan föregående användning. Detta för att förhindra spridning av vattenburen smitta och invasiva arter.

Användning av båt tillhörande Ljuvadal sker på eget ansvar. Medtag egen flytväst.

Rökning

Rökning är endast tillåten på den egna campingtomten. I övrigt eftersträvar vi en rökfri camping.

Avresa

Campingtomten ska vara utrymd och väl städad före kl 12 på avresedagen.

Ansvar

Du som gäst förbinder sig att vårda hyresobjektet väl, samt att följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller, samt att se till att medresenärer/egna besökare gör detsamma.

Du ansvarar själv för alla skador som uppstår inom campingområdet genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du är ersättningsskyldig för de skador som uppstår.

Du får inte använda campingtomten till något annat än turistlogi.

Ljuvadal frånsäger sig allt ansvar för stölder samt skador på gäster och deras egendom. Vi förbehåller oss dessutom rätten, att på gästens egen bekostnad och utan avdrag för inbetald hyra, omedelbart avhysa gäst som inte rättar sig efter ovanstående regler och de anvisningar som campingvärden anger.